Wydawca treści Wydawca treści

Cennik turystyczny oraz regulamin

Ceny netto za korzystanie z lasu do celów turystycznych i wypoczynkowych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena

netto

VAT

brutto

1

Od osoby – 100%

2,78

0,22

3,00

2

Od osoby – 33%

1,85

0,15

2,00

3

Od namiotu – 100%

5,56

0,44

6,00

4

Od namiotu – 33%

3,70

0,30

4,00

5

Od przyczepy camping

6,48

0,52

7,00

6

Od samochodu

6,48

0,52

7,00

7

Od motocykla

3,24

0,26

3,50

8

Od autobusu

23,15

1,85

25,00

 

Regulamin obowiązujący przy korzystaniu ze szlaków i obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Czaplinek

 1. Szlaki turystyczne wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Czaplinek mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność.

 2. Przed skorzystaniem ze szlaku turystycznego, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 3. Osoby przebywające na szlaku lub w obiektach turystycznych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

 1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

 2. stosowania się do obowiązujących znaków nakazu i zakazu;

 3. zachowania rozwagi i zdrowego rozsądku.

 1. Każdy dorosły użytkownik szlaków korzysta ze szlaku na własna odpowiedzialność,
  a za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponosi odpowiedzialny opiekun.

 2. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.

 3. Turystów obowiązuje przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody oraz art. 26 ustawy o lasach, zgodnie z którym stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

 1. uprawy leśne do  4 m wysokości;

 2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

 3. ostoje zwierząt;

 4. źródliska rzek i potoków;

 5. obszary zagrożone erozją.

 1. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.

 2. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, rowerowej lub konnej pokrywa się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) rowerzyści, (3) turyści na koniach.

 3. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych do niej drogach i ścieżkach. Wskazane jest jednocześnie poruszanie się konno środkiem drogi. Zjeżdżanie poza specjalnie oznakowany szlak dopuszcza się w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, omijania powstałych przeszkód). Niedopuszczalne jest poruszanie się konno poza drogami do tego celu wyznaczonymi.

 4. Każda osoba, która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straż Pożarną.

 5. Biwakowanie i palenie ognisk może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

 6. W razie pojawienia się przeszkód lub innych uszkodzeń należy bezzwłocznie powiadomić administrację leśną oraz powstrzymać się od dalszego użytkowania szlaku.

 7. W podłożu na szlakach terenowych miejscami występują ruchome kamienie, które mogą być wilgotne i śliskie, a przy ich pokonywaniu należy zachować szczególną ostrożność.

 8. Osoby korzystające ze szlaków turystycznych zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

 9. Niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu będzie skutkować nakładaniem na użytkownika grzywny w wysokości ustalonej przez administrację leśną.